Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Διευθυντής:  Δρ. Αριστομένης Π. Καραγεώργης

P2270247Επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ειναι η καταγραφή, η διεπιστημονική μελέτη και η διαχρονική παρακολούθηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών που διέπουν την δομή, την λειτουργία και την εξέλιξη των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της υποθαλάσσιας γεώσφαιρας.

Tο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας μελετά την δυναμική των θαλάσσιων μαζών, τις κλιματικές διακυμάνσεις, τούς βιογεωχημικούς κύκλους, τα τροφικά πλέγματα, τη  βιοποικιλότητα και την αλληλεπίδρασή τους. Διερευνά τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς πόρους και γεωκινδύνους, τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και υλοποιεί δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρησης της παράκτιας ζώνης.

Δραστηριοποιείται στούς τομείς της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, της “θαλάσσιας ενέργειας” και της υποθαλάσσιας γεωαρχαιολογίας. Οργανώνει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένα θαλάσσια παρατηρητήρια και αναπτύσει την θαλάσσια τεχνολογία. Οι επιμέρους δραστηριότητες του Ι.Ω. αφορούν στην έρευνα, την παραγωγή «χρήσιμης» γνώσης σε τελικούς χρήστες στα πλαίσια της “γαλάζιας ανάπτυξης”, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και της κοινωνικής προσφοράς-ενημέρωση κοινού.

 

 

TOP Skip to content