ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

by / Monday, 04 March 2024 / Published in

Ανόρυξη ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ6) στηv τοποθεσία «ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ», της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ, του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Αναθέτουσα αρχή:   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 01.03.2024
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 22.03.2024

Σύντομη περιγραφή: Ανόρυξη ΝΕΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ6) στηv τοποθεσία «ΠΡΩΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ», της Δ.Κ. ΓΟΥΒΩΝ, Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ, του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή γεώτρησης με την χρήση πλαστικών σωλήνων ειδικών απαιτήσεων πίεσης και αντοχής και τεχνικών χαρακτηριστικών για άντληση θαλασσινού νερού (εκτιμώμενου βάθους 230μ.)
Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Έργων” της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr [ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ].

 

 

 

 

TOP Skip to content