Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

by / Friday, 27 October 2023 / Published in

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για το έργο με τίτλο: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» με αριθμ. πρωτ : 23PROC013657902_2023-10-26

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, προκηρύσσει διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Νέο ισόγειο κτίριο για την στέγαση πειραματικών εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών», cpv: 45210000-2 προϋπολογισμού 1.050.280,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

 Το έργο χρηματοδοτείται από την KAE 2310802003/9170.

Δικαιούχος της χρηματοδότησης και Κύριος του έργου είναι το ΕΛΚΕΘΕ από το οποίο και θα γίνονται όλες οι πληρωμές.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Τα υπόλοιπα αρχεία  επισυνάπτονται :

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» www.demokritos.gr

 

 

 

TOP Skip to content