Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

by / Thursday, 26 October 2023 / Published in

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για το έργο με τίτλο: « «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ» με αριθμ. πρωτ : 23PROC013616354_2023-10-19

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ ”ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”, προκηρύσσει διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή κτιρίου γραφείων – εργαστηρίων στην Ανάβυσσο», cpv: 45210000-2 προϋπολογισμού 8.580.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2023ΤΑ019000035174782.

Δικαιούχος της χρηματοδότησης και Κύριος του έργου είναι το ΕΛΚΕΘΕ από το οποίο και θα γίνονται όλες οι πληρωμές.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η οποία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Τα υπόλοιπα αρχεία  επισυνάπτονται :

ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΕΚΕΦΕ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”  www.demokritos.gr

 

 

 

TOP Skip to content