Υλικά με αντιρρυπαντική δράση βασισμένα σε TiO2 για χρήση σε υδατοκαλλιέργεια – ANTIFOUL

by / Thursday, 27 June 2019 / Published in
epavek

Υλικά με αντιρρυπαντική δράση βασισμένα σε TiO2 για χρήση σε υδατοκαλλιέργεια – ANTIFOUL

Έργο χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο της πρόσκλησης:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» – «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» – «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»

 

Περιγραφή Έργου

 

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθούν πολυμερικά νανοσύνθετα με ενσωματωμένα απλά ή με προσμείξεις νανοσωματίδια από TiO2 τα οποία θα εξεταστούν ως προς την ικανότητα τους για αντιρρυπαντική δράση. Στην συνέχεια, θα αναπτυχθούν μικρών διαστάσεων δίκτυα για να διερευνηθεί αφενός η αντιρρυπαντική δράση τους σε πραγματικές συνθήκες υδατοκαλλιέργειας και αφετέρου η μηχανική συμπεριφορά καθώς αυτά θα πρέπει να εμφανίζουν ελαστικότητα αλλά και να έχουν ικανοποιητική αντοχή. Στην τελική φάση του έργου θα διερευνηθεί η εφαρμοσιμότητα των προϊόντων σε μονάδα παραγωγής και στην αγορά.

https://www.hmu.gr/antifoul/

 

 

 

TOP Skip to content