Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναλάβει και συμμετέχει σημαντικά ερευνητικά ή/και επιχειρησιακά έργα συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών

by / Thursday, 18 November 2021 / Published in
hcmr

Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. έχει αναλάβει και συμμετέχει (σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και το ΕΘΙΑΓΕ) σε σημαντικά ερευνητικά ή/και επιχειρησιακά έργα συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τη θάλασσα και τα γλυκά νερά της Ελλάδας, σε συμμόρφωση με Οδηγίες και Κανονισμούς της Ε.Ε. (πρόγραμμα συλλογής αλιευτικών δεδομένων, πρόγραμμα παρακολούθησης των ποτάμιων, μεταβατικών και παράκτιων υδάτινων σωμάτων και το πρόγραμμα συλλογής δεδομένων για τη Θαλάσσια Στρατηγική).

Το πρόγραμμα ΑΝΑΘΑΛΛΟΙ έρχεται να αξιοποιήσει και να συμπεριλάβει όλα αυτά τα δεδομένα με κύριο σκοπό την ανάπτυξη οικοσυστημικών μοντέλων σε τέσσερις λιμναίες και θαλάσσιες περιοχές ενδιαφέροντος (Λίμνες Τριχωνίδα και Βόλβη, Σαρωνικός Κόλπος και Θρακικό πέλαγος/Στρυμονικός Κόλπος), χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία που σήμερα βρίσκονται στην αιχμή της αλιευτικής επιστήμης (Ecopath with Ecosim).

Δείτε το πρόγραμμα: https://pcoconvin.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/elkethe21/anathalloi/Agenda
Κάντε την Εγγραφή σας: https://pcoconvin.eventsair.com/elkethe21/register

 

hcmr

TOP Skip to content