Πρόγραμμα MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth)

by / Monday, 03 December 2018 / Published in

Το πρόγραμμα MISTRAL χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED» και έχει ως στόχο να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική συνεργασία αποτελούμενη από 8 χώρες και ποικίλους συμμετέχοντες φορείς (Υπουργεία, Περιφέρειες, Clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου:

• να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την Γαλάζια Ανάπτυξη,
• να υποστηριχθεί η δημιουργία Μεσογειακών clusters ως ένας εξαιρετικός διαμεσολαβητής της γνώσης για την ενίσχυση της «Γαλάζιας οικονομίας»,
• να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν βιώσιμες αναπτυξιακές κατευθύνσεις εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών στη Μεσόγειο.

Η πραγματοποίηση του προγράμματος συμβάλει στην τόνωση του τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης στη Μεσόγειο, ενισχύοντας την βελτίωση της καινοτομίας σε τουλάχιστον 300 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:
https://mistral.interreg-med.eu/?

https://mistral.interreg-med.eu/?fbclid=IwAR1Eoqdy4Q1N7jUHcWKA5gA6YQHdSecwc8Nm8MzHONfZGA3fLB95hAE4X8Q

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Mistral-MED-Interreg-2173587979530634/

 

 

 

TOP Skip to content