Πρόγραμμα MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth)

by / Monday, 03 December 2018 / Published in

Το πρόγραμμα MISTRAL χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg MED» και έχει ως στόχο να εδραιώσει μια ισχυρή διακρατική Μεσογειακή συνεργασία 8 χωρών και ποικίλων συμμετεχόντων φορέων (Υπουργεία, Περιφέρειες, συμπράξεις τύπου clusters, Ερευνητικά Κέντρα) προκειμένου:

• να καταστούν οι γνώσεις για τη θάλασσα και η βιώσιμη καινοτομία βασικοί κινητήριοι μοχλοί για την «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) στη Μεσόγειο,
• να υποστηριχθεί η δημιουργία clusters ως εξαιρετικών διαμεσολαβητών της γνώσης για την ενίσχυση της θαλάσσιας οικονομίας,
• να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν κατευθύνσεις βιώσιμης ανάπτυξης, εναρμονισμένες με τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης των περιφερειών στη Μεσόγειο. Οι παρεμβάσεις του προγράμματος επιμερίζονται στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαΰκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής:

  • θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)]
  • θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology]
  • παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Maritime Tourism]
  • θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)]
  • θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance]

Το πρόγραμμα MISTRAL φιλοδοξεί να υποστηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες (τουλάχιστον 300) νέες καινοτόμες ιδέες ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, αλλά και υφιστάμενες ΜΜΕ, στα πιο πάνω πεδία δραστηριοποίησης, για να εξελιχθούν ανταγωνιστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνολικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://mistral.interreg-med.eu/?

https://mistral.interreg-med.eu/?fbclid=IwAR1Eoqdy4Q1N7jUHcWKA5gA6YQHdSecwc8Nm8MzHONfZGA3fLB95hAE4X8Q

https://www.facebook.com/pages/category/Community/Mistral-MED-Interreg-2173587979530634/

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με επιμέρους πρωτοβουλίες του ΕΛΚΕΘΕ ως προς το πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα των νέων μας.

 

 

 

TOP Skip to content