Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

by / Wednesday, 08 April 2020 / Published in
Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. 8 της παρ. Α του άρθρου 13α, της παρ. 1 του άρθρου 15 και των άρθρων 16 και
18 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’258), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει…….

Δείτε την απόφαση...

TOP Skip to content