«Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και οδηγιών για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων τύπων οικοτόπων»

by / Wednesday, 16 December 2020 / Published in
PRASINO-TAMEIO

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις» για το 2020, στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας ΑΠ1: «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας» χρηματοδοτεί το Έργο με τίτλο:

«Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας και οδηγιών για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων τύπων οικοτόπων»

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ Δημήτρης Σακελλαρίου

Φορέας Υλοποίησης: Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΙΩ/ΕΛΚΕΘΕ)

σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:

Εργ. Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας / Παν/μιο Πατρών (ΕΘΑΓΕΦΩ),

Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών (ΙΝΑΛΕ),

Τμήμα Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών / Παν/μιο Αιγαίου (ΤΩΘΒΕ/ΠΑ),

Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) και

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ/ΕΛΚΕΘΕ)

Συνολικός Προϋπολογισμός: 15.000 €

Διάρκεια Έργου: 12 μήνες

Ημερ. Έναρξης: 1/6/2020

Αντικείμενο του Έργου είναι η διαμόρφωση κοινών μεθοδολογιών και τεχνικών και η σύνταξη «Οδηγιών Χαρτογράφησης Θαλάσσιων Τύπων Οικοτόπων» (Guidelines – Best Practices), προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών, με στόχο την εγκαθίδρυση εναρμονισμένων πρακτικών για:

  1. την χαρτογράφηση του πυθμένα των θαλάσσιων περιοχών ανά βυθομετρική ζώνη (ρηχή παράκτια, βαθειά παράκτια, πελάγια),
  2. την χαρτογράφηση ανά τύπο οικοτόπου (1110-Α, 1110-Β, 1120, 1130, 1140, 1150, 1160, 1170-Α, 1170-Β, 1180-Α, 1180-Β, 8330)
  3. την επεξεργασία και ερμηνεία των πρωτογενών δεδομένων – καταγραφών και
  4. τη διαδικασία επιβεβαίωσης (ground truthing) ανά τύπο οικοτόπου.

Η αναγκαιότητα σύνταξης των «Οδηγιών» προκύπτει από:

  1. Τις διαφορετικές μεθοδολογίες και τεχνικές που απαιτούνται για την χαρτογράφηση των διαφορετικών βυθομετρικών ζωνών των περιοχών NATURA 2000 (ρηχή παράκτια ζώνη, βαθειά παράκτια ζώνη, πελαγική ζώνη), οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικές τηλεπισκόπησης με δορυφορικές εικόνες, τεχνικές ακουστικής-γεωφυσικής χαρτογράφησης, βυθομετρίας, ποιότητας πυθμένα κ.λ.π.
  2. Τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας των διαφόρων τύπων οικοτόπων
  3. Τους διαφορετικούς τρόπους και τεχνικές επεξεργασίας και ερμηνείας των διαφόρων πρωτογενών δεδομένων και
  4. τους διαφορετικούς τρόπους υλοποίησης των τεχνικών επιβεβαίωσης των ερμηνειών από τις έμμεσες μεθόδους χαρτογράφησης (τηλεπισκόπηση, γεωφυσική χαρτογράφηση)

Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο Φάσεις.

Η Πρώτη Φάση θα έχει αντικείμενο την ανάλυση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και διεθνούς εμπειρίας στην χαρτογράφηση των διαφόρων τύπων θαλάσσιων οικοτόπων και την ερμηνεία των δεδομένων και καταγραφών. Το Παραδοτέο της 1ης Φάσης θα είναι μια έκθεση με την περιγραφή των μεθοδολογιών και τεχνικών  χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για την χαρτογράφηση των διαφόρων τύπων θαλάσσιων οικοτόπων.

Η Δεύτερη Φάση θα έχει αντικείμενο την διαμόρφωση των βέλτιστων μεθοδολογιών και τεχνικών χαρτογράφησης και της ερμηνείας των δεδομένων και καταγραφών για τους διάφορους τύπους θαλάσσιων οικότόπων. Το παραδοτέο της 2ης Φάσης θα είναι ένα πλήρες κείμενο – τεύχος με αναλυτική περιγραφή των «Οδηγιών Χαρτογράφησης», το οποίο θα ακολουθείται από όλους όσοι συμμετέχουν στην χαρτογράφηση θαλάσσιων τύπων οικοτόπων.

Η σύνταξη, υλοποίηση και αποδοχή των «Οδηγιών Χαρτογράφησης»  θα έχει σαν αποτέλεσμα, η χαρτογράφηση όλων των περιοχών, είτε από έναν είτε από περισσότερους φορείς, να γίνει παντού  με τις ίδιες προδιαγραφές.

 

 

 

TOP Skip to content