Δίκτυα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ/ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., δια των εκπροσώπων του, συμμετέχει ενεργά σε Διεθνείς Οργανισμούς, Επιτροπές και Ενώσεις (IOC/UNESCO, CIESM, ΕMAPS/ESF, EAZA, EUAC, EUROGOOS, ICCAT, STECF), σε δίκτυα (COST, ERA-NET, MedCLIVAR), σε Επιστημονικές Επιτροπές στα πλαίσια διεθνών προγραμμάτων, καθώς και σε Εθνικές Επιτροπές και Συμβούλια (Εθνικό Κέντρο Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Υποεπιτροπή Θαλάσσιας Έρευνας του IGSP της Ακαδημίας Αθηνών, ΕΚΤ κ.ά.).

TOP Skip to content