Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

 

Δρ  Α. Π. Καραγεώργης Πρόεδρος Δ.Σ.  και Διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ – Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας
Καθηγ. Κ. I. Στεργίου Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ
Δρ Κ. Μυλωνάς Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ Μ. Θ. Στουμπούδη Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Π. Μαντόπουλος Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Δρ Γ. Ρουσάκης Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Ε. Στεφανάκης Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Κ. Μακρή Γραμματέας Δ.Σ.
TOP Skip to content