Διοίκηση

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΚΕΘΕ

 

Δρ. Α. Μαγουλάς Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθυντής ΕΛΚΕΘΕ
Δρ  Α. Π. Καραγεώργης Διευθυντής του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ
Καθηγ. Κ. I. Στεργίου Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
Δρ Κ. Μυλωνάς Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών
Δρ Μ. Θ. Στουμπούδη Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Π. Μαντόπουλος Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Δρ Γ. Ρουσάκης Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων
Ε. Στεφανάκης Αναπληρωτής  Εκπρόσωπος του Ειδικού Επιστημονικού-Τεχνικού, τεχνικού, Διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού
Κ. Μακρή Γραμματέας Δ.Σ.

 

 

TOP Skip to content