Εργαστήρια

Τομέας  Υδατοκαλλιεργειών: Εργαστήρια:
Υποδομές εργαστηριακής έως μεγάλης κλίμακας  για τη διατήρηση και τη μελέτη των θαλάσσιων οργανισμών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα Υδατοκαλλιεργειών του ΙΘΑΒΒΥΚ επικεντρώνονται στη διαφοροποίηση των υδατοκαλλιεργειών της Μεσογείου με την εισαγωγή νέων ειδών ιχθύων, στην ανάπτυξη ορθών πρακτικών διαχείρισης, στη διατροφή και πρόσληψη τροφής των ψαριών, στην υγεία και την ευημερία τους και στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,καθώς και στην επιμόρφωση νέου ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέαστο πεδίο των υδατοκαλλιεργειών. Οι κύριοι ερευνητικοί άξονες περιλαμβάνουν την κατανόηση της βιολογίας, φυσιολογίας, παθολογίας, ηθολογίας, μεταβολισμού, γενετικής και γονιδιωματικήςτων εκτρεφόμενων ή δυνάμενων να εκτραφούν υδρόβιων οργανισμών, τη βελτίωση της παραγωγής και ποιότητάς τους, την αλληλεπίδραση υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος, τη βελτίωση των γεννητόρων, τη σύνθεση και τεχνολογία παρασκευής ιχθυοτροφών και επιλογή και καλλιέργεια νέων ειδών, την ανάπτυξη συστημάτων παραγωγής και μεθοδολογιών διαχείρισης για όλα τα στάδια ανάπτυξης των εκτρεφόμενων οργανισμών, καθώς και τις μεθοδολογίες διαχείρισης ενυδρείων. Η πολυεπίπεδη οργάνωσή του Τομέα Υδατοκαλλιεργειών, εκτείνεται από τη βασική έρευνα μέχρι και την ανάπτυξη πρωτοτύπων.

Contact

Hellenic Centre for Marine Research Marine Biology and Genetics & Aquaculture

Postal Address:
P.O.Box 2214
71003 Heraklion
Crete, Greece


Work Address:
Main building of HCMR
71500 Gournes (former american base)
Heraklion, Crete, Greece


Tel. + 30 2810337801
Fax: + 30 2810337870
Email: e.mironaki@her.hcmr.gr
TOP Skip to content