Σύστημα Ποσειδών

Το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» είναι ένα συνεκτικό σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και πληροφόρησης για την κατάσταση των ελληνικών θαλασσών, το μοναδικό σύστημα με αυτές τις προδιαγραφές που είναι σε επιχειρησιακή λειτουργία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το σύστημα αποτελείται από:

α) την καταγραφική συνιστώσα η οποία αποτελείται από ένα δίκτυο σταθερών και παρασυρόμενων πλωτήρων καθώς και ένα σύστημα FerryBox,

β) την προγνωστική συνιστώσα η οποία βασίζεται σε μια σειρά αριθμητικών μοντέλων,

γ) το επιχειρησιακό κέντρο για την ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και τη διάδοση της συνθετικής πληροφορίας στο κοινό.

Το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» παρέχει σημαντική υποστήριξη μεταξύ άλλων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στην αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών απειλών. Διαμέσου του συστήματος είναι διαθέσιμα ποιοτικά προϊόντα σε χρήστες οι οποίοι ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής, τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ναυτιλία και γενικά σε όσους δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, το σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» είναι μια εκτεταμένη υποδομή που προωθεί τη θαλάσσια έρευνα καθώς και την παραγωγή νέας γνώσης.

TOP Skip to content