Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές

Βασική στρατηγική προτεραιότητα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι να παίξει αποφασιστικό ρόλο σε μελλοντικά θέματα ολοκληρωμένης έρευνας στη Μεσόγειο Θάλασσα και σε άλλες περιοχές.  Τα τελευταία χρόνια το Κέντρο πρωταγωνιστεί στον τομέα των θαλάσσιων ερευνών στη Μεσόγειο.  Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά δίκτυα και ειδικότερα σε ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών ESFR όπως, μεταξύ άλλων, τα LIFEWATCH, EMSO-ERIC, EMBRC και EUROARGO-ERIC.

Η συμμετοχή σε αυτές τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας είναι ολοένα και σημαντικότερη για την προώθηση της γνώσης και της τεχνολογίας καθώς παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη συγκρότηση μεγάλης ομάδας ενδιαφερομένων με στόχο την αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία, ενώ προσελκύουν και δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον έρευνας όπου όλοι οι ερευνητές μπορούν να αλληλεπιδρούν και να δικτυώνονται για την ανταλλαγή γνώσης και πόρων σε όλους τους επιστημονικούς τομείς.

Το έργο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. αντικατοπτρίζεται στο έργο των σχετικών Ινστιτούτων του. Αντανακλά όλα τα θέματα που αφορούν την έρευνα στην υδρόσφαιρα: φυσικο-χημική και βιολογική ωκεανογραφία, θαλάσσια βιολογία και βιοποικιλότητα, θαλάσσια γεωλογία και γεωφυσική, παράκτια γεωμορφολογία, εσωτερικά ύδατα και βιοποικιλότητα, θαλάσσια γονιδιωματική και βιοτεχνολογία, οικολογία αλιευμάτων και αλιεύματα, ιχθυοκαλλιέργεια, έρευνα σχετικά με τα εσωτερικά και επιφανειακά ύδατα.

 

TOP Skip to content