Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών

Διευθυντής: Α. Μαγουλάς

Tο Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ., αποτελεί ένα από τα τρία ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), που έχει ως έδρα του τις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη (Θαλασσόκοσμος), με επιπλέον εγκαταστάσεις στις περιοχές του Αγίου Κοσμά (Αττική) και της Σούδας (Κρήτη). To ινστιτούτο προέκυψε από την ενοποίηση του πρώην Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Γ.) και του Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών (Ι.Υ.) του ΕΛΚΕΘΕ (2012). Οι δραστηριότητές του απορρέουν από αυτές των δύο συστατικών του ινστιτούτων, οι οποίες συνεχίζουν να ασκούνται εμπλουτισμένες με τις νέες δυνατότητες που παρέχουν η συνένωση δυνάμεων, οι συνέργειες, η συμπληρωματικότητα και η εναρμονισμένη δράση.

Κύριες δραστηριότητες και ερευνητικές δράσεις του ινστιτούτου αφορούν στα πεδία της βιοποικιλότητας, της γονιδιωματικής, της πληθυσμιακής γενετικής δομής άγριων και εκτρεφόμενων θαλάσσιων ειδών, των υδατοκαλλιεργειών, της αναζήτησης νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων και οργανισμών, της πιστοποίησης της γνησιότητας και προέλευσης των οργανισμών και των προϊόντων τους, της λειτουργικότητας και προστασίας του οικοσυστήματος, της διατήρησης, καθώς και της βιώσιμης χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και των συστατικών της, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Οι ερευνητικές του δράσεις επικεντρώνονται στη μελέτη της ποικιλομορφίας της θαλάσσιας ζωής σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης, από το γενετικό μέχρι το οικοσυστημικό, σε όλες τις κλίμακες παρατήρησης (χωρικές, χρονικές, λειτουργικές), με χρήση διεπιστημονικών προσεγγίσεων και επιστημονικών κλάδων/τεχνολογιών αιχμής, όπως η γονιδιωματική και η βιοπληροφορική, η ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και η ψηφιακή καταγραφή δεδομένων βιοποικιλότητας. Η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών έχει πρόσφατα καθιερωθεί ως αναπτυξιακός στόχος υψίστης σημασίας.

Οι δράσεις αυτές έχουν σημαντικές πλευρές πρακτικής εφαρμογής, σε τομείς όπως η βιο-διατήρηση, η προστασία του περιβάλλοντος, η διαχείριση της παράκτιας ζώνης, η γενετική βελτίωση στην υδατοκαλλιέργεια, η παρακολούθηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (εισβάλλοντα είδη), κλπ.

Επιπλέον, επιστημονικό αντικείμενο του τομέα των υδατοκαλλιεργειών αποτελεί η διαφοροποίηση των υδατοκαλλιεργειών της Μεσογείου με την εισαγωγή νέων ειδών ψαριών, η ανάπτυξη καλών πρακτικών που αφορούν στη διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών, τη διατροφή, την τροφοληψία, την υγεία και ευημερία των ιχθυοπληθυσμών καθώς και στη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και την επιμόρφωση νέου ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών. Κύρια ερευνητικά πεδία αποτελούν η κατανόηση της αναπαραγωγής, της φυσιολογίας, της εκτροφής ιχθυδίων, της διατροφής, της συμπεριφοράς, της ανοσολογίας/παθολογίας και της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών εμπορικής παραγωγής. Αυτή η πολυεπίπεδη ερευνητικά οργάνωση, εκτείνεται από την εργαστηριακή κλίμακα έως τις υποδομές μεγάλης κλίμακας, από τη βασική έρευνα μέχρι και την ανάπτυξη πρωτοτύπων.

Το Ι.ΘΑ.Β.Β.ΥΚ. έτυχε υψηλής διάκρισης κατά την αξιολόγηση από διεθνείς επιτροπές, οι οποίες ορίστηκαν από την επιβλέπουσα αρχή (ΓΓΕΤ) κατά τα έτη 2005 (τότε με τη μορφή των δύο συστατικών ινστιτούτων, ΙΥ και ΙΘΑΒΙΓ) και 2014. Σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του 2014: “The institute is excellent and clearly one that has a great standing and strong potential for further impact” και “the facilities visited are of outstanding quality and value and create the potential for the institute to take a unique position for Europe and worldwide”.

Εγκαταστάσεις Κρήτης (Θαλασσόκοσμος, Γούρνες)
Ταχ. Θυρίδα. 2214, 710 03
Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
715 00 Γούρνες, Θαλασσόκοσμος, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ. + 30 2810 337801, + 30 2810 337766
Φαξ: + 30 2810 337870, + 30 2810 337778
Email: e.mironaki@her.hcmr.gr, msimbc@hcmr.gr

Εγκαταστάσεις Αγίου Κοσμά
Άγιος Κοσμάς, 16777, Ελληνικό, Αττική, Ελλάδα
Τηλ. + 30 210 9856726
Φαξ: + 30 210 9811713
Email: chfril@hcmr.gr, francine@hcmr.gr

TOP