Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας

Διευθυντής:  Δρ. Βασίλειος Λυκούσης

P2270247Επιστημονικό αντικείμενο του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας ειναι η καταγραφή, η διεπιστημονική μελέτη και η διαχρονική παρακολούθηση των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών που διέπουν την δομή, την λειτουργία και την εξέλιξη των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων και της υποθαλάσσιας γεώσφαιρας. Tο Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας μελετά την δυναμική των θαλάσσιων μαζών, τις κλιματικές διακυμάνσεις, τούς βιογεωχημικούς κύκλους, τα τροφικά πλέγματα, τη  βιοποικιλότητα και την αλληλεπίδρασή τους. Διερευνά τους υποθαλάσσιους ενεργειακούς πόρους και γεωκινδύνους, τις ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και υλοποιεί δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρησης της παράκτιας ζώνης. Δραστηριοποιείται στούς τομείς της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, της “θαλάσσιας ενέργειας” και της υποθαλάσσιας γεωαρχαιολογίας. Οργανώνει και διαχειρίζεται ολοκληρωμένα θαλάσσια παρατηρητήρια και αναπτύσει την θαλάσσια τεχνολογία. Οι επιμέρους δραστηριότητες του Ι.Ω. αφορούν στην έρευνα, την παραγωγή «χρήσιμης» γνώσης σε τελικούς χρήστες στα πλαίσια της “γαλάζιας ανάπτυξης”, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και της κοινωνικής προσφοράς-ενημέρωση κοινού.

IO's mission is to study in a multidisciplinary way, describe, long-term monitor and forecast the physical, chemical, biological and geological processes with the aim to improve knowledge about the ocean, comprehend its relationship to the rest of the planet and the climate regulation, assess the impact of natural and anthropogenic pressures in the marine ecosystems and promote sustainable use of the ocean resources.

The IO is organized in four scientific departments (physical & operational oceanography, marine geology-geophysics, marine biology and chemical oceanography), which conduct research within and across their borders. Cross cutting activities are the major drivers of the excellence in multidisciplinary and integrated oceanographic research in many fields, including ocean dynamics & climate change, human & climate change impact on marine ecosystem functioning, marine biogeochemistry, coastal zone research & management, tectonics and geohazards, marine ecosystem modeling etc.

IO's resources include the highly experienced and skilled scientific and technical staff and the multivariant scientific equipment and large research infrastructure facilities. The institute is the main user of HCMR's research fleet (AEGAEO, PHILIA and ALKYON) and the underwater vehicles. It is holding a wide variety of instruments, including field and laboratory equipment for almost any type of marine research and maintains the POSEIDON in situ monitoring network in Greek seas.

IO's research over the course of the years has shaped the existing knowledge in marine sciences in the Mediterranean, Black Sea and Red Sea, has produced new ideas and initiatives and has created new research directions. IO's strength is the high level of multi-and inter-disciplinarity with ALL disciplines of marine research and technology, including classical oceanograpic research, air-sea interaction, remote sensing of oceans, in situ fixed point observations, seabed and sub-seabed geology and geophysics etc.

IO promotes research with the aim to respond to the societal challenges and policy needs and develop excellence in marine science for the benefit of the society. IO's policy is designed along the following axes: (1) to support National and EU Policies (2) to promote Excellence in Marine Science & Technology; (3) to promote integrated research in the Mediterranean Sea and expand activities in the Red Sea, the Arabian (Persian) Gulf, the Atlantic and Arctic Ocean; (4) to initiate/promote cross-sector dialogue between Research, Society and Economy along with interconnecting Research and Education.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013
Ανάβυσσος, Αττική
Τηλ.: +30 2291076452
Φαξ: +30 2291076347
Email: mavriki@ath.hcmr.gr

TOP